پانچ کانگورو مدل DP-480 مناسب

 

برای پانچ 5 الی 10 برگ