پانچ کانگورو مدل DP700 مناسب

 

برای پانچ کردن 25 الی 30 برگ